ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า 6 วัน 5 คืน

หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระนอนชเวตาเลียว - พระธาตุอินทร์แขวน - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนูหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - จุดชมวิวทุ่งทะเล - เจดีย์พุกาม - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเป่ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - พระมหามัยมุนี - ทะเลสาบอินเล - วัดพองตองอู - เทพทันใจ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง