ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว 4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก – ย่านซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – Mitsui Outlet Park

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง